Polityka prywatności

 

 1. WARUNKI OGÓLNE

Organizatorem zajęć jest Akademia Pływania Swim Star Team Białystok – Nauka pływania, zwana dalej Akademią.
Zajęcia odbywają się w kompleksach sportowych:
– ul. Włókiennicza 4, Białystok (pływalnia sportowa BOSiR),
– ul. Stroma 1A, Białystok (pływalnia rodzinna BOSiR),
– ul. Baranowicka 203, Białystok – Zaścianki (pływalnia przy DPS w Zaściankach),
– ul. Pietrasze 29, Białystok (Szkoła Podstawowa nr 32),
– 11 Listopada 28, Białystok( stadion lekkoatletyczny).
Każdy uczestnik, przed przystąpieniem do zajęć, powinien skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz złożyć oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. O wszystkich ewentualnych przeciwwskazaniach, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku osoby niepełnoletniej za udzielenie informacji oraz wypełnienie oświadczenia odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun prawny.
Zapisanie się (lub dziecka) na zajęcia pływackie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 2. OPŁATY

Opłata za uczestnictwo w zajęciach, przyjmowana jest odgórnie, za każdy miesiąc (przed pierwszymi zajęciami danego cyklu). Wyliczana jest poprzez pomnożenie liczby zajęć w miesiącu przez koszt zajęć jednorazowych.
Opłata powinna zostać wpłacona w formie gotówki (bezpośrednio przed zajęciami) lub przelewem, na rachunek akademii.
NUMER KONTA
Tytułem: imię_nazwisko; rodzaj_zajęć; ilość_wejść (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu).
W przypadku dokonania przelewu, uczestnik zobowiązany jest do okazania potwierdzenia dokonania przelewu (przed przystąpieniem do zajęć).
Akademia nie zwraca wpłaconych należności za nieobecności uczestnika w opłaconych zajęciach. Zajęcia można odrobić po wcześniejszym ustaleniu z trenerem dogodnego terminu.

 3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w grupach i godzinach ustalonych z Uczestnikiem. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
Uczestnicy dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich. Decyzję o przynależności do danej grupy podejmuje instruktor prowadzący zajęcia.
Podczas trwania zajęć, za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są Instruktorzy oraz dyżurujący Zespół Ratowników WOPR (w przypadku zajęć na basenie).

4. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pływalni, na której odbywają się zajęcia oraz do jego przestrzegania.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu do zajęć na pływalni (kostium/slipki, okularki, ręcznik, klapki).
Rodzic/opiekun dziecka jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich dzieci zawsze przed zajęciami oraz tuż po ich zakończeniu.
Rodzic/opiekun dziecka może wejść do szatni, by pomóc podopiecznym w przebraniu i suszeniu.
O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora.
Osoba może przystąpić do zajęć w przypadku, gdy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

5. SYTUACJE WYJĄTKOWE

Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni i w szatni.
Akademia ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria), zmian godzin zajęć, podwyższenia opłat lub łączenia grup w przypadku zmniejszenia ilości osób.

6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby promocyjne Akademii, w tym publikację na stronie www Akademii oraz na jej profilach społecznościowych.
Uczestnik obecnością na zajęciach potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu: Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej oraz Załącznikiem 2.

Załącznik 1

Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej:

 1. Administratorem Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej jest Akademia Pływania Swim Star Team Białystok – Nauka pływania, z siedzibą w Białymstoku, Kleeberga 53, 16-070 Białystok (dalej Akademia). W celu skontaktowania się z Akademią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Akademii, na adres: lukasz.rybolowicz@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Pani/Pana wizerunek możemy udostępniać następującym podmiotom: media współpracujące z Akademią, podmioty drukujące materiały informacyjne.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE.
 5. Pani/Pana wizerunek przechowywany będzie do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażania zgody na fotografowanie oraz utrwalanie Pani/Pana wizerunku uprasza się o zgłoszenie trenerowi.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • korekty danych
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Akademii.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 1. Informujemy, że Akademia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Załącznik 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wyrażonej zgody na kontakt

 1. Administratorem Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej jest Akademia Pływania Swim Star Team Białystok – Nauka pływania, z siedzibą w Białymstoku, Kleeberga 53, 16-070 Białystok (dalej Akademia). W celu skontaktowania się z Akademią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Akademii, na adres: lukasz.rybolowicz@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 5. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi kontakt.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Akademii.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 1. Informujemy, że Akademia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony Akademia Pływania Swim Star Team Białystok nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Akademia Pływania Swim Star Team Białystok. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Akademia Pływania Swim Star Team Białystok. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z podmiotem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.